Under lördagen fick RFSU:s lokal på Östermalm i Stockholm besök av Nordisk Ungdom.

Målet för dagens aktion var att spärra av den brottsplats som RFSU:s verksamhet har kommit att stå för. Detta på grund av den tecknade filmen “Sex på kartan” som RFSU tillsammans med UR har producerat för högstadieelever där tecknade minderåriga har sexuellt umgänge, något som enligt svensk lagstiftning klassas som barnpornografi.

Under dagen lämnade Nordisk Ungdom även in en JK-anmälan mot RFSU om barnpornografibrott.

Nedan kan ni läsa JK-anmälan:

JK anmälan

Den 17 januari sändes programmet “Sex på kartan”på kanalen Sveriges television. Filmen är framtagen av Riksförbundet för sexualupplysning (hädanefter, RFSU). Filmen skildrar fem ungdomar vilka samlas i skolbiblioteket för att delta i extra matteundervisning men lektionen handlar istället om sexualkunskap. I filmen så visas dessutom hur två i gruppen, ”Melody” och ”Abdurachman”, har sex på en soffa. Av omständigheterna framgår klart att ungdomarna är under 18 år, en av tjejerna antyder t.ex. att hon utan sina föräldrars vetskap inhandlat en BH. Detta påstås även i en artikel i tidningen Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article8475851.ab)

I brottsbalken 16 kap. 10a § står att följande att läsa: ”Den som

1. skildrar barn i pornografisk bild,

2. sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan…döms för barnpornografibrott till fängelse i högst två år.”

Det första rekvisitet, att det ska röra sig om barn som skildras, är alltså uppfyllt. I filmen tas inte bara frågor om preventivmedel, könssjukdomar och puberteten upp, utan även olika sexuella tekniker behandlas. Att skolelever måste upplysas om exempelvis vikten av att skydda sig från könsjukdomar och få veta hur exempelvis menscykeln fungerar är det nog få som ifrågasätter. Men är det verkligen lämpligt att visa en film som skildrar och ger råd om hur en penetration av analöppningen kan göras, för högstadieelever? Vari ligger det utbildningsmässiga värdet i det?

Vad gäller begreppet ”pornografi” är frågan mer svårbedömd. I den av Svea hovrätt nyligen avkunnade domen i det s.k. ”mangamålet” (målnr: B 6389-10 s.4) ges följande beskrivning: ”En förutsättning för att en bild av ett barn ska vara straffbar är i stället att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk”. Vidare sägs det, på s. 4, att: ”Enligt förarbetena till detta lagrum bör med pornografisk bild förstås bild som, utan att besitta några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv”.

Att vagina benämns ”fitta” och att sexualakten beskrivs som ”att knulla” måste ses som vulgärt och något som saknar pedagogiskt värde. Att använda stötande könsord isället för mer neutrala benämningar är onödigt och utmanande och något som därmed stärker det pornografiska intrycket.

Förutom vad som tidigare sagts om definitionen av pornografi och barn måste även ändamålet för framställning beaktas. I den ovannämnda domen sägs följande, på s. 5, om syftet: ”avgörande för frågan om en bild ska anses pornografisk torde vara vilket syfte en viss framställning har. Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt, kan det vara fråga om en pornografisk produkt.”

Det torde stå klart att producenterna genom enkla åtgärder kunnat framställa en film som inte ”på ett ohöljt och utmanande sätt återger ett sexuellt motiv” genom att använda mer neutrala benämningar, hållit sig till praktisk information och i stället för barn, skildrat vuxna.

Ett besök på RFSU:s hemsida ger för handen att organisationen betraktar sex och sexuell njutning som något positivt och något som de uppmuntrar till. Att motivet med filmen skulle vara sexuell upphetsning ter sig därför sannolikt.

Med anledning av det ovan anförda hemställer jag att JK väcker talan mot Cecilia Bäcklander (ansvarig utgivare) för brott mot 16 kap. 10 a § brottsbalken.

Categories: Aktivism

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *