Ett fortsatt demokratiskt samtal?

De senaste dagarna har Nordisk Ungdom frekvent figurerat i media på grund av att vi använts som ett slagträ i den interna maktstrid som nu pågår inom Sverigedemokraterna. Vi tänkte här reda ut ett antal missförstånd och felaktiga påståenden eller insinuationer som förekommit. Vi är stolta över våra åsikter och arbetar aktivt för att sprida dessa!

Den opposition som i Sverige ifrågasätter den rådande invandringspolitiken får snabbt se sig stämplad med en rad olika epitet. Sverigedemokraterna kallas av Sveriges statsminister Stefan Löfven för en ”nyfascistisk” organisation och etiketter som ”rasister” och ”nazister” används i debatten i meningslösa försök att stämpla oss Sverigevänner som otäcka och hemska. I själva verket är det tvärtom, det är vi som står upp för demokrati och yttrandefrihet och vi förstår att problem måste kunna diskuteras öppet utan att debattmotståndare eller politiska organisationer angrips med nedvärderande termer med syftet att tysta deras åsikter. Men med det följer också ett ansvar gentemot varandra att förvalta det spirande demokratiska samtalet och att inte att hänfalla åt våra motståndares metoder.

Jag står till ditt förfogande om du har några frågor eller bara vill snacka lite.

Fredrik Hagberg 
talesman för Nordisk Ungdom
tel.: 0704-682720 e-post: fredrik.hagberg@nordiskungdom.com


Vad vill Nordisk Ungdom?

Nordisk Ungdom är en idébaserad aktiviströrelse. Med färgstarka och uppseendeväckan aktioner försöker vi påverka den politiska debatten. Det har skett när vi exempelvis tillbakatårtade tårtkvinnan, stöttade Assange och yttrandefriheten eller gav vårt bidrag till försvarsdebatten.

Nordisk Ungdom arbetar för att stärka den skandinaviska identiteten och självmedvetenheten. Vi förespråkar en liten stat som får kliva tillbaka till förmån för naturliga gemenskaper såsom familjen, mer direktdemokrati och ett decentraliserat och lokalt samhälle.


Frågor och svar om Nordisk Ungdom

Stödjer Nordisk Ungdom Sverigedemokraterna?
Ja, Nordisk Ungdom har officiellt stött Sverigedemokraterna sedan 2010.

Försöker Nordisk Ungdom infiltrera Sverigedemokraterna?
Nej, vi har inga organisatoriska kopplingar till varandra och Nordisk Ungdom uppmanar inte till dubbelanslutningar i Sverigedemokraterna.

Försöker Nordisk Ungdom påverka Sverigedemokraterna?
Ja, Nordisk Ungdom är en idérörelse och försöker aktivt sprida idéer både till Sverigedemokrater och till övriga samhället. Vi är en självklar del av den framväxande sverigevänliga rörelsen. En kort sammanfattning av vår idégrund kan läsas här.

Är Nordisk Ungdom för demokrati?
Ja, Nordisk Ungdom förespråkar utökad direktdemokrati och personval. I vår idégrund står det: ”En viktig del i det avseendet är utökad direktdemokrati samt personval på lokal och regional nivå.”

Förespråkar Nordisk Ungdom våld?
Nej, våld som politisk arbetsmetod är något vi kraftigt tar avstånd ifrån. Det är avskyvärt hur människor kan trakasseras, hotas och utsättas för våld på grund av sina politiska åsikter utan att samhället agerar med krafttag.

Men har ni inte utövat våld mot ett flyktingboende för barn?
Nej, vår aktion var en symbolisk handling där vi kastade ägg på byggnaden, helt ofarligt men ett tydligt budskap att vi inte accepterar detta vidriga beteende. Bakgrunden var att 20-talet ensamkommande ”flyktingbarn” från detta boende hade förgripit sig på två 11-åriga svenska flickor.

Ni säger ju att ni är utomparlamentariska, det låter våldsamt?
Nej, med utomparlamentarisk åsyftas enbart att vi bedriver ett politiskt arbete utan att ställa upp i val eller eftersträva representation i parlamentariska församlingar. Istället försöker vi genom aktioner, utbildningar och mycket annat skapa gehör för våra åsikter.

Men ni arrangerar ju medborgargarden, det är ju våld?
Nordisk Ungdom bejakar rätten att försvara sig själv. Det är något som även finns kvar i den svenska lagstiftningen genom nödvärnsrätten. När samhället träder tillbaka är det naturligt att medborgarna själva kliver fram och försvarar liv och egendom. Vi ser det som en moralisk skyldighet att hjälpa till med det.

Kan man vara försvarsanställd om man är medlem i Nordisk Ungdom?
Ja, en betydande andel av våra aktiva har hela tiden haft anställning inom försvaret. ÖB:s stabschef har sagt:

”Vi har åsiktsfrihet och organisationsfrihet i Sverige och det här är inte en organisation [NU] som av Säkerhetspolisen är klassad som en säkerhetshotande organisation.”

Vem talade Fredrik Hagberg för i Ukraina?
Fredrik Hagberg talade till partiet Svoboda som efter revolutionen satt i koalitionsregeringen och i talet berättade han om utvecklingen i Sverige. Bland annat uppmärksammade han sexualiseringen av barn i skolmiljön;
”As a part of the progressive agenda, Swedish State Television shows information programs for the Swedish youth – 13 to 16 – on how to have sex with immigrants and disabled. These shows are also shown in school as a mandatory part of education.”
Den film som åsyftas i talet är UR:s och RFSU:s ”Sex på kartan” som riktar sig till svenska högstadieelever. Filmen anmäldes i februari 2011 av Nordisk Ungdom för barnpornografibrott. Det var just detta stycke i talet som senare försvarsmakten märkligt nog ansåg vara grund för avskedande, det är ett tecken på den extremt smala åsiktskorridor som Sverige befinner sig i.

Är Nordisk Ungdom fascister och nazister?
Nej, Nordisk Ungdom tar avstånd från en totalitär enhetsstat både i fascistisk och socialdemokratisk tappning. Vi förespråkar istället ett frihetligt ideal med en liten stat och stort utrymme för lokalt självstyre genom en fördjupad demokrati.

Är Nordisk Ungdom rasister och antisemiter?
Nej, Nordisk Ungdom anser inte att en viss ras har en inneboende rätt att härska över en annan ras.

Stödjer Nordisk Ungdom Svenskarna Parti?
Nej, Nordisk Ungdom stödjer Sverigedemokraterna. Påståendet att vi skulle vara närstående SvP är felaktigt.

Vad är Nordisk Ungdoms ideologi?
Nordisk Ungdom vilar stabilt på en klassisk högerposition, vår målbild samspelar med tre olika geografiska områden:
1) Skandinavien och det skandinaviska folket.
2) Norden och den frihetliga politiska tradition som har funnits här.
3) Europa som ett geopolitiskt och civilisatoriskt block.
Nordisk Ungdom tar avstånd från ideologierna som sådant och vill istället ta avstamp i det rent mänskliga, i verkligheten. Du och jag som personer, våra familjer, lokalsamhället och vårt folk. I ett traditionsbaserat och sunt samhälle hade vi beskrivits som konservativa, idag blir dock vår position tämligen radikal. Vi förespråkar ett traditionsbaserat frihetligt samhälle där staten får kliva tillbaka för civilsamhället och naturliga gemenskaper, vi ser oss som arvtagare till en frihetlig skandinavism.
Är Nordisk Ungdom etnonationalister eller kulturnationalister?
Vi ifrågasätter själva motsatsförhållandet. Orsaken till förvirringen beror troligen till stor del på grund av att vi i Sverige överpolitiserar mänskliga relationer. Nordisk Ungdom anser inte att det är statens roll att definiera det etniska. Samtidigt är vår skandinaviska identitet och arv den viktigaste grundbulten i vårt engagemang.

”Danskar, norrmän, svenskar och deras ättlingar är ett folk – det skandinaviska. Vi talar ett språk, vi delar en kultur, vi utgör en etnicitet och vi förenas av en gemensam framtid. Det skandinaviska folket är inte kopplat till någon statsbildning utan kan fritt definiera sitt eget sammanhang. Vem som är skandinav har inte med medborgarskap att göra utan det handlar istället om en identitet sprungen ur ett gemensamt förflutet. Vi är ett skandinaviskt folk och det är för skandinaverna vi kämpar!”

Categories: 1Artiklar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *