Lördagen den 30 januari 2010 offentliggörs bildandet av Nordisk Ungdom.

Bakom lanseringen finns flera personer med mångåriga erfarenheter av politisk kamp. Efter att ha arbetet med olika projekt under ett par år har man nu valt att tillsammans bilda en gemensam ungdomsorganisation.

Bildandet av en medlemsorganisation är inte ett beslut som tagits i all hast. Det är ett beslut som vuxit fram under de senaste åren, men som först nu har blivit möjligt att genomföra. Det finns ett behov av en fristående nationell ungdomsrörelse där kreativiteten och dynamiken hos unga kämpar kan utnyttjas till fullo. Vår intention är att fylla det behovet.

Nordisk Ungdom ser som sin främsta uppgift att verka som en motpol mot dagens samhälle som vi upplever som långt ifrån sunt. Vi vill utbilda Sveriges ungdom till att förstå att det finns mer här i livet än konsumtion. Vi vill lära ungdomar stolthet över sitt ursprung och sitt folk. Vi vill rädda ungdomen ur den rotlöshet som nu sprider sig och ge dem en sund svensk identitet.

Politiskt kommer Nordisk Ungdom att arbeta utifrån ett etnopluralistiskt perspektiv där alla nationers frihet är utgångspunkten för ett nytt synsätt i politiken. Vi kämpar primärt för det svenska folkets frihet samtidigt som vi ser behovet av den internationella kampen mot imperialism och kapitalism.

En stor del av den svenska ungdomen har redan argumenten, nu ger vi dem instrumentet. Framåt för Sverige, framåt för Nordisk Ungdom!

Categories: 1