Efter uttalanden som företrädare för Aniara gymniasium gjorde i SVT:s Aktuellt den 17/3-2010 JO-anmäler nu Nordisk Ungdom företrädarna rektor Christel Berver och den socialdemokratiska samhällskunskapsläraren Markus Gullvén. Nedan följer JO-anmälan i sin helhet:

Anmälan mot Aniaragymnasiet, Rektor Christel Berver samt läraren Markus Gullvén gällande myndighetsbeslut i strid med grundlag och skollagen.

Av inslaget framgår en policy som innebär dels att vissa politiska partier inte tillåts på grund av dessas åsikter och dels att elever som framför vissa politiska idéer skall få underkänt i vissa ämnen.

Anmälan baseras uteslutande på uttalanden som gjordes i svt:s Aktuellt d 17/3 2010 (tillgänglig online till och med 24/3 – 2010 på svtplay.se).

Samtliga uttalanden har gjorts i egenskap av företrädare för skolan.

Rektor Christel Berver:

Rektor Christel Berver tycker sig utläsa stöd för ett åsiktsbaserat urval av politiska partiers tillträde på skolan ur skollagen. Det är givetvis ytterst beklagligt att rektorers kunskap om vad demokrati innebär är så pass begränsad, men än tråkigare för de drabbade eleverna är kanske att Christel Bervers okunnighet drabbar deras grundlagsskyddade rätt att inhämta information.

JO har tidigare vid ett flertal tillfällen slagit fast att en skola inte får neka ett politiskt parti enbart på grund av dess åsikter.

Markus Gullvén:

Markus Gullvén, samhällskunskapslärare vid Aniaragymnasiet, menar att han har stöd i skollagen att underkänna de elever som uttrycker åsikter som är i strid med skolans.

Citat ur inslaget

”En elev som systematiskt för fram odemokratiska åsikter … i mitt klassrum … måste jag ge underkänt”

På frågan om detta innebär att han sätter betyg på åsikter svarar Gullvén:
”Ja. Precis som det står i läroplanen att jag ska.”

Aniaragymnasiet:

JO:s praxis finns online och är lätt att hitta i. Grundlagarnas överordnade ställning är allmänt känd. Skolledningens beslut har alltså skett vid medvetande om dess lagstridighet eller med nonchalant okunnighet och ovilja att undersöka gällande rätt.

För en gymnasieskola med ansvar för 220 elevers utbildning är den här typen av likgiltighet inför elevernas demokratiska rättigheter inte acceptabel.

Categories: 1

1 Comment

Kontroversiella aktioner och arbetssätt | Patrik Forsén · 7 oktober, 2013 at 23:12

[…] Två dagar senare anmälde Nordisk Ungdom Markus Gullvén till JO […]

Comments are closed.