Vad vill Nordisk Ungdom?

Nordisk Ungdom är en skandinavisk aktivistorganisation vars främsta syfte är att forma män som är kapabla att stå i det främsta ledet för det skandinaviska folket och den västerländska civilisationen. Det gör vi genom politisk skolning, aktivism samt träning.

Det har alltid varit en liten skara män som påverkat de historiska förloppen. Därför syftar allt vårt arbete till att fostra en ny generation ledare som är beredda att forma framtiden.

Stödjer Nordisk Ungdom Sverigedemokraterna?

Nej, Nordisk Ungdom stödjer varken Sverigedemokraterna eller något annat politiskt parti. Vi har tidigare uppmanat röstberättigade att lägga sin röst på Sverigedemokraterna men vi väljer nu att hålla en egen ideologisk stringent linje. Om ett av de svenska politiska partierna avser att genomföra ett lagförslag vi finner i linje med vår idégrund kommer vi att ge vårt stöd för det enskilda förslaget.

Är Nordisk Ungdom för demokrati?

Begreppet demokrati har idag blivit väldigt vagt och förvirrande, begreppet läggs in i alla sammanhang för att det låter bra, kommunistiska Tyskland kallade sig för Deutsche Demokratische Republik, trots att de knappast hade folkstyre. Nordisk Ungdom förespråkar utökad direktdemokrati och personval. I vår idégrund står det: ”En viktig del i det avseendet är utökad direktdemokrati samt personval på lokal och regional nivå.”

Vi ser den form av partiväsende som växt fram som ett hot mot ett verkligt folkstyre då dessa organisationer konsekvent premierar de fega och inställsamma. En radikal reform behövs där makten decentraliseras och beslut och personligt ansvar kopplas samman.

Förespråkar Nordisk Ungdom våld?

Nej, våld som politisk arbetsmetod hör hemma hos den utomparlamentariska vänstern, inte hos den utomparlamentariska högern. Vi är inte främmande för att använda kontroversiella metoder, men vi har alltid sett till att lämna så liten materiell skada bakom oss som möjligt.

Det är avskyvärt hur människor kan trakasseras, hotas och utsättas för våld på grund av sina politiska åsikter utan att samhället agerar med krafttag. Det politiska klimatet i Sverige är tvärtemot vad vi önskar både hårt och brutalt. Det är något vi vill ändra på.

Ni säger ju att ni är utomparlamentariska, det låter våldsamt?

Nej, med utomparlamentarisk åsyftas enbart att vi bedriver ett politiskt arbete utan att ställa upp i val eller eftersträva representation i parlamentariska församlingar. Istället försöker vi genom aktioner, utbildningar och mycket annat att forma män som är kapabla att stå i det främsta ledet för det skandinaviska folken och den västerländska civilisationen.

Men ni arrangerar ju medborgargarden, det är ju våld?

Nordisk Ungdom bejakar rätten att försvara sig själv. Det är något som finns i den svenska lagstiftningen genom nödvärnsrätten. När samhället träder tillbaka är det naturligt att medborgarna själva kliver fram och försvarar liv och egendom. Vi ser det som en moralisk skyldighet att hjälpa till med det.

Kan man vara försvarsanställd om man är medlem i Nordisk Ungdom?

Ja, en betydande andel av våra aktiva har hela tiden haft anställning inom försvaret. ÖB:s stabschef har sagt:

”Vi har åsiktsfrihet och organisationsfrihet i Sverige och det här är inte en organisation [NU] som av Säkerhetspolisen är klassad som en säkerhetshotande organisation.”

Vem talade Fredrik Hagberg för i Ukraina?

Fredrik Hagberg talade till partiet Svoboda som efter revolutionen satt i koalitionsregeringen och i talet berättade han om utvecklingen i Sverige. Bland annat uppmärksammade han sexualiseringen av barn i skolmiljön;

”As a part of the progressive agenda, Swedish State Television shows information programs for the Swedish youth – 13 to 16 – on how to have sex with immigrants and disabled. These shows are also shown in school as a mandatory part of education.”

Den film som åsyftas i talet är UR:s och RFSU:s ”Sex på kartan” som riktar sig till svenska högstadieelever. Filmen anmäldes i februari 2011 av Nordisk Ungdom för barnpornografibrott. Det var just detta stycke i talet som senare försvarsmakten märkligt nog ansåg vara grund för avskedande, det är ett tecken på den extremt smala åsiktskorridor som Sverige befinner sig i.

Är Nordisk Ungdom etnonationalister eller kulturnationalister?

Vi ifrågasätter själva motsatsförhållandet. Orsaken till förvirringen beror troligen till stor del på grund av att vi i Sverige överpolitiserar mänskliga relationer. Nordisk Ungdom anser inte att det är statens roll att definiera det etniska. Samtidigt är vår skandinaviska identitet och arv den viktigaste grundbulten i vårt engagemang.

Är Nordisk Ungdom nazister?

Nej, Nordisk Ungdom (NU) är varken en nazistisk eller nationalsocialistisk organisation. NU är först och främst en nationalistisk organisation. I det begreppet ingår för oss tanken om det skandinaviska folket som en enhet i ett organiskt och frihetligt samhälle.

Till skillnad från nationalsocialismen, som kommer från Tyskland, bygger NU på en genuint nordisk idétradition som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Där ingår bland annat tanken om nordisk frihet och självbestämmande, där odalrätten tas upp som ett exempel i vår idégrund.

Till skillnad från nationalsocialister – som är mycket progressiva i sina idéer och vill omforma och nyskapa traditioner och värderingar – värnar vi alltså de institutioner och värderingar som organiskt skapats av vårt folk genom årtusendena, så som exempelvis kungahus och kyrka. Med det sagt betyder det inte att vi stödjer dagens pervertering av samma institutioner. Vi är på det sättet vad som skulle kunna beskrivas som en kontrarevolutionär rörelse.

Till skillnad från nationalsocialister är NU inte för en totalitär stat. Vi värnar den lokala friheten, och ser hellre organiska samarbeten än en påtvingad totalitarism ovanifrån. Vi är exempelvis emot dagens partisystem med dess konformism och förljugenhet. I stället vill vi se lokalt förankrade företrädare som agerar öppet och ärligt.

Till skillnad från nationalsocialister är vi inte heller uttalade socialister. Vi har en social tanke, men den grundar sig i tanken om frivillighet grundad i en gemensam strävan och vilja att hjälpa sitt folk. Rent praktiskt har det yttrat sig i att Nordisk Ungdom bland annat hjälpt hemlösa med mat, kläder och annat behövligt samt utfört många trygghetsvandringar och därigenom stoppat både misshandelsfall och potentiella våldtäkter.

Vissa har kallat oss nordiska fascister, medan andra kallar oss för radikalkonservativa eller identitärer. Vi själva väljer att inte sätta något ideologiskt epitet på oss själva förutom nationalister, då varje ideologi innehåller både bra och dåliga punkter man då tvingas omfamna eller förkasta. Vi väljer istället att låta våra handlingar och aktioner tala för sig själva.