Nordisk Ungdom är en idérörelse som vill påverka samhället i en positiv riktning. De senaste dagarna har olika epitet och antaganden förekommit i debatten som vi tänkte reda ut.

Vi är en del av den framväxande sverigevänliga rörelsen och förutom aktivism och aktioner har vi ett inre intellektuellt arbete med utbildningar och idédebatt. Det är kanske den mest tråkiga aspekten av de senaste dagarnas utveckling inom Sverigedemokraterna, att en antiintellektualism breder ut sig och accepteras. Det är något vi vill motverka och vi uppmanar alla att läsa, studera och debattera och välkomnar de initiativ som görs för att bredda och fördjupa bildningen i och runt den sverigevänliga miljön.

Nordisk Ungdom har tagit fram en idégrund där våra ställningstagningar sätts i ett idépolitisk sammanhang. Dokumentet hittar du här: https://nordiskungdom.com/idegrund/. Men nedan kommer ett försök till att sammanfatta innehållet lite mer översiktligt:

Drömmen om Skandinavien

Introduktion

Det politiska arbetet ska utgå ifrån respektive sammanhang. Det kan vara familjen, lokalsamhället eller hela landet, det handlar här om en respekt för vad som är givet. Ideologierna och abstrakta modeller ska skalas bort och kasseras för att ersättas av sakpolitisk ställningstaganden för det gemensammas bästa. I ett sunt samhälle hade denna inställning kunnat beskrivas som konservativ.

Globaliseringen

Vi ifrågasätter globaliseringen eftersom den skapar en trängre och trängre krets som äger världens resurser och också utövar det politiska inflytandet. Ett konsumtionsbaserat samhälle där multinationella företag och andra organisationer växer fram och underminerar lokala kulturer och samhällen.

Ett organiskt samhälle
Globaliseringens motsats, rent filosofiskt, är ett organiskt samhälle. Det handlar om att respektera och bygga vidare på vad som är oss givet. Det innebär också en skepsis mot staten och dess inflytande.

”Ett sunt samhälle finner balans mellan person och gemenskap och låter dem ge varandra snarare än att göra dem till motsatser. Ett sådant samhälle benämns som organiskt och tar sin utgångspunkt i det som är naturligt givet. Familjen intar i det hänseendet en särställning såsom samhällets minsta beståndsdel och är den grund utifrån vilken övrig organisering kan förstås. I familjen förenas kärlek, hierarki, ansvar och tydliga roller, som män och kvinnor och föräldrar och barn, till en enhet och gemenskap.”

Ett Skandinaviskt folk

”Danskar, norrmän, svenskar och deras ättlingar är ett folk – det skandinaviska. Vi talar ett språk, vi delar en kultur, vi utgör en etnicitet och vi förenas av en gemensam framtid. Det skandinaviska folket är inte kopplat till någon statsbildning utan kan fritt definiera sitt eget sammanhang. Vem som är skandinav har inte med medborgarskap att göra utan det handlar istället om en identitet sprungen ur ett gemensamt förflutet. Vi är ett skandinaviskt folk och det är för skandinaverna vi kämpar!”

Nordisk Frihet

Avskaffande av partiväsendet till förmån för personval och decentraliseringar med staka inslag av direktdemokrati är centralt. Rättssamhället, den personliga äganderätten och en decentraliserad ekonomi är andra viktiga inslag. Vi tar konsekvent avstånd från enhetsstaten och önskar ett frihetligt traditionsbaserat samhälle.

“Det är en frihetsaspekt att kunna skapa sig en egen sfär och därför möjliggör varje sunt samhälle en stor självständighet för familjen”.

Ett fritt Europa
Vi vänder oss emot EU:s byråkrati och det hot det utgör mot stater och lokala samhällen. Samtidigt bejakar vi att vi är en naturlig del av en europeisk civilisation.

“Europa är både en kulturell och geografisk enhet som under historiens gång sammanfogat de europeiska folken. Vi är olika folk med rätt till både särart och frihet men vi är förenade i en civilisation med en gemensam framtid”

Categories: 1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *